Патент

Эвхэх хаалт (X07)

Зөөврийн компьютерын хаалт

Эвхэх хаалт (X08) (1)
Эвхэх хаалт (X08) (2)
Зөөврийн компьютерын хаалт (1)
Зөөврийн компьютерын хаалт (2)

Зөөврийн компьютерын хөргөх тавиур (A2)

Компьютерийн эвхдэг хаалт

1
2
Компьютерийн эвхдэг хаалт (1)
Компьютерийн эвхдэг хаалт (2)

Өргөх хаалт

Эвхэх хаалт

Эвхэх хаалт (X08) (1)
Эвхэх хаалт (X08) (2)
Эвхэх хаалт (1)
Эвхэх хаалт (2)

Эвхэх хаалт(1)

Эвхэх хаалт (MINI)

Эвхэх хаалт(1)
Эвхэх хаалт(2)
Эвхэх хаалт (1)
Эвхэх хаалт (2)

Эвхэх хаалт (RN08)

Эвхэх хаалт (X08)

X08 (1)
X08 (2)
X08 (1)
X08 (2)

Барааг байрлуулах хаалтны бүтэц

Бараа байрлуулах хаалтны бүтэц (1)
Бараа байрлуулах хаалтны бүтэц (2)